Käyttöehdot

1. Sopimuksen kohde ja määritelmät

Tällä sopimuksella Palveluntarjoaja ja Asiakas sopivat PopuliHub-palvelun käytöstä.

"Palvelulla" (jatkossa Palvelu) tarkoitetaan tässä sopimuksessa Mainio Tech Oy:n toteuttamaa PopuliHub-palvelua, jossa Mainio Tech tarjoaa asiakkaalle osallistumisalustan ja siihen liittyviä oheistoimintoja, kuten alustalle rekisteröitymisen, käyttäjäprofiilit, erilaisia datankeräystapoja ja äänestystyökaluja.

"Palveluntarjoajalla" (jatkossa Mainio Tech) tarkoitetaan Mainio Tech Oy:tä (Y-tunnus 2403169-6).

"Asiakkaalla" (jatkossa Asiakas) tarkoitetaan yritystä, yhteisöä tai yksityishenkilöä, joka käyttää Mainio Techin PopuliHub-palvelua.

"Aineistolla" tarkoitetaan Asiakkaan dokumentteja, jotka on siirretty Mainio Techin järjestelmään.

"Roskapostilla" tarkoitetaan sähköpostitse tapahtuvaa massapostitusta, johon ei ole etukäteen saatu vastaanottajan lupaa.

2. Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot, syöttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot Palveluun, sekä Asiakkaan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty Mainio Techin toimesta.

3. Palvelun sisältö

Näitä ehtoja sovelletaan Mainio Techin toteuttamaan PopuliHub-palveluun. Palvelussa voi olla asiakkaittain vaihtuvia palvelukonsepteja, joiden kaikkien osalta ovat voimassa nämä samat sopimusehdot.

Palvelussa Asiakas toteuttaa Mainio Techin osoittamalle palvelimelle osallistumiskokemuksia. Nämä osallistumiskokemukset koostuvat sosiaalisista verkostoista, joissa käyttäjät voivat rekisteröityä alustalle ja osallistua erilaisiin osallistumisprosesseihin.

Mainio Techillä on oikeus muuttaa, täydentää tai poistaa palvelun ominaisuuksia. Mikäli palvelun ominaisuuksiin tulevat muutokset, täydennykset tai poistot edellyttävät muutoksia Asiakkaan toiminnassa, ilmoitetaan muutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. Mainio Tech ei vastaa näistä muutoksista mahdollisesti Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Tarvittaessa uusista palveluista sovitaan erikseen tähän sopimukseen tehtävällä liitteellä.

Mikäli Asiakas haluaa uusia toiminnallisuuksia tai muutoksia käytössä oleviin toiminnallisuuksiin, Mainio Tech voi selvittää muutosten vaikutuksen ja ilmoittaa niiden mahdollisen toteutusaikataulun ja vaikutuksen tämän sopimuksen hintoihin ja muihin ehtoihin. Mainio Techillä ei ole kuitenkaan velvollisuutta tähän selvittämiseen tai haluttujen muutosten toteuttamiseen. Yksilölliset muutokset palveluun ja hintoihin sovitaan erillisellä sopimuksella.

4. Toimittajan velvollisuudet

Mainio Tech vastaa siitä, että palvelujen laatu vastaa tässä sopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia.

Mainio Techin velvollisuutena on asettaa tarvittavat henkilö- ja muut resurssit palvelun suorittamiseksi.

Mainio Tech kehittää jatkuvasti toimintaansa siten, että sen toimittamat palvelut täyttävät tässä sopimuksessa asetetut ehdot ja huolehtii palvelun käyttämiseen tarvittavan dokumentaation pitämisestä ajan tasalla.

Mainio Tech toimittaa Palvelun noudattaen omia tuottamismenetelmiään ja käytäntöjään. Mainio Tech on oikeutettu tekemään muutoksia omaan tekniseen ympäristöönsä, laitteistoihin, ohjelmistoihinsa sekä tuottamismenetelmiinsä ja käytäntöihinsä edellyttäen, että Asiakas saa Palvelun sovitun mukaisena.

Palvelussa käytetään TLS-protokollan suojaamaa tietoliikenneyhteyttä.

4.1 Palvelutaso

Mainio Tech lupaa käyttäjätuelleen seuraavan palvelutason:

  • Palvelun käyttöön liittyviin saapuneisiin sähköposteihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti.
  • Ratkaisuehdotus ja aikataulut asiakkaan ongelman selvittämiseen ilmoitetaan asiakkaalle vikailmoitusvastauksen yhteydessä.

Mainio Tech tekee parhaansa taatakseen palvelun saavutettavuuden kellon ympäri. Mainio Tech ei kuitenkaan takaa palvelun saavutettavuusastetta, eikä myöskään ole vastuussa kolmansien osapuolien aiheuttamista palvelukatkoista. Mikäli Palvelussa esiintyy palvelukatko, Mainio Techin tekninen osasto tutkii ongelmaa korkeimman prioriteettinsa kanssa ja tarjoaa asiakkaille kaiken tilanteeseen liittyvän tiedon Asiakkaan sitä pyydettyä.

Mainio Techillä on oikeus keskeyttää palvelun toimittaminen väliaikaisesti huollon tai ylläpitotöiden ajaksi. Mainio Techin tulee varmistaa, että tällaisessa tilanteessa asiasta tiedotetaan Asiakkaalle mahdollisimman pian joko palvelun verkkosivulla tai henkilökohtaisesti Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiin.

Mainio Tech ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle mahdollisesti keskeytyksistä aiheutuvia suoria tai epäsuoria kustannuksia.

5. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee antaa Mainio Techille riittävät ja oikeat tiedot palvelun tarjoamista varten. Mikäli kyse ei ole luonnollisesta henkilöstä, asiakkaan tulee nimetä yhteyshenkilö ja pitää hänen yhteystietonsa ajan tasalla. Asiakas vastaa Mainio Techille Aineistonsa oikeudellisuudesta (ml. osoitetiedot). Asiakas sitoutuu noudattamaan Aineiston osalta voimassa olevaa lainsäädäntöä erityisesti henkilötieto- ja tekijänoikeuslain osalta.

Asiakas voidaan tunnistaa Mainio Techin asiakastietokannan tai kolmansien osapuolien palveluiden kautta. Jos Mainio Techin tunnistusjärjestelmää käytetään, asiakas saa käyttöönsä salasanan, jonka avulla palveluun voi kirjautua yhdessä sähköpostiosoitteen kanssa. Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistetietonsa huolellisesti. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja korvausvelvollinen Palvelun käytön mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta kolmannelle osapuolelle ja/tai Mainio Techille.

Palvelusta lähetettävien sähköpostien sisällön ja osoitteistojen tulee olla Mainio Techin antamien ohjeiden mukaiset. Ohjeisto löytyy verkosta osoitteesta: https://www.populihub.com/fi/sahkopostiohjeisto/. Ns. roskapostin lähettäminen palvelun kautta on ehdottomasti kielletty ja johtaa aina korvausvelvollisuuteen (katso sopimuksenkohta 9). Asiakas vastaa siitä, etteivät sähköpostit sisällä mitään haitallisia osia, esimerkiksi viruksia tai haittaohjelmia, jotka saattaisivat vahingoittaa palvelun toimivuutta tai vaarantaa sen tai käyttäjien tietoturvaa. Mainio Techillä on oikeus olla prosessoimatta jotain tai kaikkea Asiakkaan toimittamaa materiaalia mikäli siinä esiintyy puutteellisuuksia. Tällaisessa tilanteessa Mainio Tech lupautuu raportoimaan mahdollisimman pian puutteellisuuksista Asiakkaan yhteyshenkilölle.

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Mainio Techille havaitsemistaan häiriöistä omissa sovelluksissaan, jotka ovat vuorovaikutuksessa Palvelun kanssa. Mainio Techin joutuessa tekemään erityisjärjestelyjä Asiakkaan tilaamien muutosten tai lisätoiminnallisuuden suorittamiseksi, Asiakkaan toimittaman virheellisen aineiston vuoksi tai muutoin Asiakkaasta johtuen, Mainio Techillä on oikeus laskuttaa Asiakkaalta näistä aiheutuneet lisäkustannukset.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Mainio Techille etukäteen, mikäli asiakasta koskevista erityislain säännöksistä tai viranomaismääräyksistä aiheutuu palveluja koskevia erityisvaatimuksia ja vastaa näistä erityisvaatimuksista aiheutuneista lisäkustannuksista. Näiden erityisvaatimusten toteuttamisesta ja kustannuksista sovitaan hyvässä hengessä osapuolten kesken erikseen.

6. Asiakkaan keräämien tietojen käsittely

All data collected through the Service belongs to the Customer. Mainio Tech acts as the data processor and maintains this data in the service environment. Mainio Tech handles the service environment's information security according to the Privacy Policy of the Service.

Customer's collected data is used only to provide the service to the Customer. Customer takes full responsibility of the obligations regarding the collected cata. In case the Service is used to collect personal information, the Customer has obligation to write a privacy policy statement where the Customer acts as the data controller. The privacy policy statement must mention Mainio Tech Oy as a data processor.

Mainio Tech may remove customer's collected data from the system or disclose them to external party due to a legislative administrative order. In these situations the Customer will be informed about actions taken on the Customer's collected data within 72 hours from the moment Mainio Tech's representative has provably received the administrative order.

7. Maksut ja laskutusperusteet

Mainio Tech voi edellyttää Asiakasta suorittamaan ennakkomaksuja PopuliHub-palvelusta. Ennakkomaksut suoritetaan kolmannen osapuolen maksupalvelun kautta, verkkopankkimaksuna tai viitepankkisiirtona. Viitepankkisiirroissa tulee käyttää Asiakkaalle annettua viitenumeroa. Ennakkomaksuille ei makseta korkoa.

Palvelun hinnasto perustuu julkisesti Internetissä Mainio Techin julkaisemiin hintoihin ja maksuehtoihin. Jatkossa voidaan sopia lisäksi erikseen Asiakkaan kanssa hinnoista ja maksuehdoista. Kaikki hinnat ja maksuehdot ovat voimassa toistaiseksi ja Mainio Techillä on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuehtoja ilmoittamalla siitä julkisten hintojen ja maksuehtojen osalta Internetissä ja Asiakkaan kanssa sovittujen hintojen ja maksuehtojen osalta sähköposti-ilmoituksella Asiakkaan yhteyshenkilölle. Mainio Techillä on oikeus lisätä sopimuksen hintoihin viranomaisten määräämät välilliset verot ja muut maksut niiden nimityksiin katsomatta. Mikäli Mainio Techin julkaisemissa tai Asiakkaalle toimitetuissa hinta- ym. tiedoissa esiintyy ilmeisiä kirjoitus-, laskenta- tai tietojenkäsittelyvirheitä, Mainio Techin ei ole velvollinen toimittamaan tuotteita näiden virheellisten tietojen mukaisesti.

Mikäli maksuissa tapahtuu muutoksia, ilmoitetaan tästä Asiakkaalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa ja lopettaa palvelun käyttö mikäli Asiakas ei hyväksy hintojen tai maksuehtojen muutosta.

8. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet palvelussa käytettäviin Asiakkaan Aineistoihin pysyvät Asiakkaalla. Asiakas kuitenkin myöntää Mainio Techille tarvittavat oikeudet Aineistoihin tämän sopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamiseen.

Mainio Tech pidättää kaikki oikeudet palvelun käyttämiseksi luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin (dokumentaatio ym.), eikä Asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksenmukaisen toiminnan yhteydessä.

9. Salassapito ja tietojen hävittäminen

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina Aineistot ja muut mahdolliset tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Mainio Tech sitoutuu käsittelemään ja säilyttämään luottamuksellisia tietoja huolellisesti, niin etteivät tällaiset tiedot muunnu, tuhoudu, katoa tai joudu oikeudettomasti sivullisen haltuun. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei kuitenkaan voida taata.

Mainio Tech sitoutuu välittömästi lopettamaan saamiemme luottamuksellisten tietojen käyttämisen pyynnöstä ja palauttamaan tai, sikäli kun tämä ei ole mahdollista tai tarpeen, tuhoamaan kaikki luottamukselliset tiedot, ovatpa ne saatu missä tahansa muodossa.

Salassapitovelvollisuuden estämättä Mainio Tech voi kuitenkin luovuttaa palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja olennaisia Asiakasta koskevia tietoja käyttämillemme Alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille sekä luovuttaa ja muutenkin käsitellä sopimuksiin, palvelun käyttöön ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä Asiakasta koskevia tietoja sisäisesti.

Myös Asiakas voi luovuttaa palvelun käyttämisen kannalta tarpeellisia tietoja käyttämilleen alihankkijoille tai yhteistyökumppanille.

Sopimusosapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämät alihankkijat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat pitämään luottamuksellisina saamansa tiedot ja käyttävät niille luovutettuja tietoja vain palvelun toteuttamisen kannalta perusteltuihin tarkoituksiin.

10. Korvausvelvollisuus ja sopimussakko

Mainio Tech ei vastaa tietokoneen tai muun laitteiston virheellisen toiminnan aiheuttamasta vahingosta. Laitteistohäiriöiden ja Mainio Techin henkilökunnan virheellisen käyttötoiminnan vuoksi hukkaan mennyttä käyttöä ei veloiteta Asiakkaalta. Mainio Tech ei vastaa Asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden virheiden aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Mainio Techin korvausvelvollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

Asiakkaalla on oikeus saada korvaus merkittävistä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat välinpitämättömästi Mainio Techin aiheuttamasta järjestelmän käyttökatkoksesta tai häiriöstä. Korvauksen määrä rajoittuu kuitenkin summaan, jonka Asiakas on maksanut palvelusta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Mainio Techistä riippumattomista syistä aiheutuvista vahingoista. Mainio Tech ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Mainio Techin korvausta järjestelmän käyttökatkoksesta tai häiriöstä, joka johtuu teleoperaattorin tai muun Mainio Techin suoran vaikutuspiirin ulkopuolella olevan kolmannen osapuolen toiminnan keskeytyksistä tai häiriöistä.

Mikäli asiakas rikkoo tuottamuksella tai tarkoituksella näitä käyttöehtoja aiheuttaen vahinkoa Mainio Techille eikä korjaa menettelyään saatuaan asiasta huomautuksen, Mainio Techillä on oikeus saada 5000 € sopimussakko jokaista rikkomusta kohtaan. Tämän lisäksi mikäli rikkomus on tapahtunut lähettämällä sähköpostia tämän sopimuksen ehtojen tai Mainio Techin tarjoamien ohjeistojen vastaisesti, Mainio Techillä on oikeus saada sopimussakkoa 50 € per ehtojen vastaisesti lähetetty sähköpostiviesti. Tällä sopimusehdolla ei rajata Mainio Techin yleistä mahdollisuutta hakea vahingonkorvausta asiakkaalta.

Erikseen todetaan, että korvausvelvollisuutta koskeviin asioihin sovelletaan ainoastaan sitä, mitä on tässä sopimuksessa sovittu.

11. Ylivoimainen este

Kumpikaan tämän sopimuksen osapuolista ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tämän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Edellä mainitun kaltaisia esteitä ovat mm. lintu- tai sikainfluenssaepidemia, muu epidemia, tulipalo, kapina, mellakka, takavarikko, lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelu, myös silloin kun tämän sopimuksen osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ehto koskee myös kolmatta maailmansotaa ja mahdollista robottien aloittamaa globaalia vallankumousta. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Tämän sopimuksen osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopimuksen osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

12. Asiakastietojen luovuttaminen

Palveluun Asiakkaan tai tämän käyttäjien mahdolliset henkilötiedot käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakas ottaa täyden vastuun palvelun avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelystä samojen säädösten mukaisesti.

Rekisteröityessään Palveluun Asiakkaasta tulee Mainio Techin asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään Palvelun tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon.

Rekisteriseloste ja rekisterikuvaus ovat nähtävissä Mainio Techin kulloinkin voimassaolevassa käyntiosoitteessa. Sähköinen versio on nähtävillä osoitteessa https://www.populihub.com/yksityisyys/. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen III luvun mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina Mainio Techin postiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisteripitäjän luona.

Asiakas antaa Mainio Techille luvan edellä määritellyn sekä rekisteriselosteessa kuvattujen henkilötietojen käsittelyyn.

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Asiakkaan ollessa luonnollinen henkilö tai Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti Asiakkaan ollessa yhteisö. Riita voidaan saattaa myös ratkaistavaksi Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat. Mainio Techillä on oikeus hakea turvaamistoimenpiteitä myös Asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa tai muussa tämän sopimussuhteen kannalta merkittävässä oikeuspaikassa.

14. Sopimuksen siirtäminen

Mainio Techillä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoitettuamme kirjallisesti siirrosta Asiakkaalle viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen siirtoa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Mainio Techin kirjallista suostumusta, jonka on tapahduttava etukäteen.

15. Alihankkijat ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Mainio Techillä on Palvelun tuottamisessa oikeus käyttää alihankkijaa, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu. Mainio Tech vastaa käyttämänsä alihankkijan toiminnasta kuten omasta toiminnastaan sopimuksen ehtojen mukaisin rajoituksin.

Palvelun toteuttamiseen ja toimittamiseen voidaan käyttää mahdollisesti kolmansien osapuolien palveluita, joista Mainio Tech antaa kysyttäessä lisätietoa, mikäli Asiakas on kyseisestä tiedosta kiinnostunut. Mikäli palvelussa esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat kolmansien osapuolien toiminnasta, ei Mainio Tech vastaa näistä häiriöistä aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista. Mainio Tech voi halutessaan vaihtaa kolmansien osapuolien palveluiden tarjoajia tai ottaa uusia (samoin ulkomaisia) palveluntarjoajia. Mikäli kolmannen osapuolen palveluntarjoaja sijaitsee USA:ssa, sen tulee olla ns. Safe Harbor -menettelyn piirissä.

16. Sopimuksen muuttaminen

Mainio Techillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutokset tulevat voimaan kun Asiakas on ne hyväksynyt kirjautuessaan Palveluun ensimmäisen kerran muutoksen jälkeen. Palvelun käytön jatko osoittaa Asiakkaan hyväksyneen muuttuneet ehdot. Mikäli Asiakas ei halua hyväksyä muutettuja ehtoja, tämä sopimus irtisanotaan seitsemän (7) päivän irtosanomisajalla, jonka kuluessa sovelletaan vanhoja ehtoja. Irtisanomisajan kuluttua Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään.

17. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopijapuolella on palvelun alettua oikeus irtisanoa sopimus päättymään neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoittamalla tästä kirjallisesti tai sähköpostilla. Irtisanomisaikana ei Asiakas ole oikeutettu uuden sisällön luontiin palvelussa tai sähköpostiviestien lähettämiseen palvelun kautta. Asiakkaalla on mahdollisuus noutaa irtisanomisaikana palveluun liittyvä aineisto sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla tästä toiselle sopijapuolelle kirjallisesti tai sähköpostilla, mikäli toinen sopijapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan; tai toinen sopijapuoli rikkoo oleellisesti tämän sopimusehtoja eikä viidentoista (15) päivän kuluessa huomautuksesta ole korjannut sopimusrikkomustaan.

Mainio Techillä on lisäksi oikeus purkaa sopimus ja poistaa asiakkaan käyttäjätunnus välittömästi, mikäli Asiakas vaarantaa toiminnallaan järjestelmän tietoturvan tai rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mainio Techillä on myös oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli asiakas ei ole suorittanut Mainio Techille maksuja ja mahdollisia korkokuluja neljätoista (14) päivää huomautuslaskun lähettämisestä lukien. Sopimuksen purkaminen ei kuitenkaan vapauta Asiakasta maksamattomien laskujen maksamisesta.