Osallistaminen

Osallistaminen

Mitä on osallistaminen?

Yksinkertaisimmassa muodossaan osallistaminen tarkoittaa vuorovaikutusta minkä tahansa ihmisryhmän kanssa, oli kyse sitten kaupungissa asuvista kansalaisista tai minkä tahansa organisaation työntekijöistä, asiakkaista ja sidosryhmistä. Kyse on ihmisryhmien välisestä yhteistyöstä yhteisen vision tai tavoitteen saavuttamiseksi yhteiskunnan tai organisaation parantamiseksi. Lisääntynyt osallistuminen edistää suoraan yhteisön onnellisuutta ja hyvinvointia.

Osallistaminen on loistava tapa edistää yhteiskunnan tai organisaation kehittämistä. Kuten tiedämme, useampi pää työskentelee tavoitteen saavuttamiseksi paremmin kuin vain yksi henkilö. Osallistaminen lisää yhteisöllisyyttä, yhdessä vaikuttamista, luottamusta ja viestintää yksittäisessä kaikenlaisissa yhteisöissä.

Osallistamisen periaatteet

Tietyt periaatteet on huomioitava osallistamisen toteutuksessa.

 • Suunnittelu - prosessi tulee suunnitella huolellisesti yhdessä kaikkien osapuolten kanssa ja määritellä se selkeästi vastaamaan osallistujien tarkoitusta ja tarpeita.
 • Monimuotoisuus - osallista ihmisryhmiä, mielipiteitä, ideoita ja tietoa eri elämänaloilta ja yhteisöistä parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
 • Yhteistyö - tue ja rohkaise osallistujia, hallituksen ja yhteisön instituutioita sekä organisaatioita työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Viestinnän tulee olla kaksisuuntaista.
 • Avoimuus - tee päätöksenteosta ja prosesseista läpinäkyviä yleisölle ja/tai työntekijöille luottamuksen lisäämiseksi.
 • Luottamus - yhteisöllisyyden tunne rakentaa luottamusta yhteisön ja päättäjien sekä julkishallinnon välille.
 • Vastuullisuus - vastuullinen toiminta parantaa ihmisten aktiivisuutta ja helpottaa yhteisön ja päättäjien välisen luottamuksen säilyttämistä.
 • Osallistavat päätökset - tarjoa yhteisöllesi mahdollisuus tehdä kollektiivisia päätöksiä. Halutun tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan vahvaa kaksisuuntaista suhdetta.
 • Viestintä - kaksisuuntaisen viestinnän luominen osallistujien välille on avain luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseen yhteisössä.

"Osallistaminen saa ihmisten äänet kuuluville"

Osallistamistapoja

 • Mielipidetiedustelut - tarjoa selkeät kysymykset ja vain suljetut vastaukset vaihtoehtona.
 • Kansalaispaneelit - kokoa ihmiset yhteen keskustelemaan yhteisistä asioista tai erityisistä aiheista.
 • Kyselyt - kerää kyselyillä yhteistä tietoa ja kuuntele ihmisiä heitä koskevien asioiden tiimoilta.
 • Osallistuva budjetointi - anna ihmisten valita yhdessä projektit, joista he pitävät eniten äänestämällä osallistuvassa budjetoinnissa.
 • Ideoiden keräys - kerää julkista tietoa suoraan ihmisiltä auttaaksesi tekemään parempia päätöksiä tai tarjoamaan vaihtoehtoja.
 • Ehdotukset - tarjoa kansalaisille mahdollisuus jakaa ehdotuksia mistä tahansa aiheesta milloin tahansa, ja järjestä äänestys parhaista ehdotuksista.
 • Yhteisöllinen päätöksenteko - mahdollista yhteisöllinen päätöksenteko tarjoamalla prosesseja ehdotusten tekemiseen ja niistä äänestämiseen.

Esimerkkejä osallisuuden käytännön toteutuksesta

Seattle, Yhdysvallat

Seattle, Yhdysvallat

Seattlen kaupunki Yhdysvalloissa jaettiin 13 piiriin vuonna 1988. Jokaisella maantieteellisellä alueella on piirineuvosto, joka on pohjimmiltaan vapaaehtoinen hallitus, joka koostuu yhteisöneuvostojen, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yritysryhmien edustajista. Piirineuvostot luotiin alun perin ohjaamaan asuinalueiden suunnitteluprosesseja, ja niiden tehtävänä on edistää ja tukea kansalaisten osallistumista asuinaluetasolla. Yksi piirineuvostojen tärkeimmistä tehtävistä kaupungissa oli arvioida ja luokitella hanke-ehdotuksia.

Heinäkuussa 2016 pormestari Ed Murray allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, joka katkaisi kaupungin viralliset siteet kuhunkin 13 piirineuvostoon, vedoten “merkittävään tarpeeseen oikeudenmukaisempien ja helpommin saavutettavien osallistamisprosessien osalta”. Piirineuvostojen valtuuksien poistaminen perustui ilmeisesti kaupungin tilintarkastajan vuoden 2009 raporttiin, jossa kannatettiin järjestelmän “uudistusta” – sekä vuoden 2013 demografiseen tilannekuvaan piirineuvoston osallistujista, jonka mukaan he ovat yleensä yli 40-vuotiaita valkoihoisia ​​asunnonomistajia.

Toimeenpanomääräys ei “hajottanut” piirineuvostoja. Sen sijaan pormestarin kanslian mukaan ne voivat “jatkaa osallistumista / puoltamista / tiedottamista kuten nytkin, vaikka kaupunki ei muodollisesti tuekaan sitä”. Määräys ohjasi aiemmin piirineuvostoja tukeneet resurssit kaupungin osastoille, ohjasi näitä osastoja kehittämään yhteisöllisen osallistumisen suunnitelmia ja vaati 25 kaupunginosaa laatimaan uuden, oikeudenmukaisemman kaupungin laajuisen kehyksen ja strategisen suunnitelman osallistamiselle.

Seattle on edistynyt asukkaidensa – erityisesti perinteisesti aliedustettujen ryhmien – sitouttamisessa tehokkaasti erilaisten työryhmien, asuinaluerahaston ja osallistavan budjetoinnin pilottiprojektin avulla.

Aalto Yliopisto, Suomi

Aalto Yliopisto, Suomi

Aalto-yliopistossa on havaittu, että osallistaminen on olennainen polku opiskelijoiden auttamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä silmällä pitäen Aalto on ottanut käyttöön alustan, jonka avulla voidaan jakaa tietoa opiskelijoille tai tehdä lahjoituksia tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseksi.

Aalto on kehittänyt mentorointiohjelman alumneille ja opiskelijoille, jossa opiskelijat voivat kehittää itseään alumnien kanssa. Ohjelma yhdistää opiskelijat ja työelämän asiantuntijat, helpottaen urasuunnittelua ja itsensä kehittämistä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja oppimisesta: ohjelman opiskelijat oppivat ymmärtämään yliopiston ulkopuolista maailmaa työnantajan näkökulmasta ja kehittämään taitojaan sen mukaisesti. Vastavuoroisesti mentorit voivat saada uusia ideoita ja tuoreita ajatuksia, joista voi olla hyötyä heidän liiketoimissaan.

Työnantajayhteistyö on yksi ohjelmista, jonka Aalto on aloittanut mentorointiohjelman lisäksi. Tässä CoDesigner-yhteistyössä työnantajat voivat testata uusia tapoja tukea Aallon opiskelijoita ja alumneja elämänlaajuisessa oppimisessa ja urasuunnittelussa. Aalto tarjoaa kahdenlaista työnantajayhteistyötä: avainasiakkailla on mahdollisuus vahvistaa työnantajabrändiään ja tavoittaa opiskelijat kohdistetun viestinnän ja kampusnäkyvyyden avulla. Career Design Lab CoDesigner -roolissa on mahdollista olla mukana kehittämässä radikaalin luovaa urasuunnittelua ja elämänlaajuista oppimista opiskelijoille ja alumneille ja positioida oma organisaatio tulevaisuuden työn edelläkävijäksi.

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi Aalto-yliopisto ja sen yhteistyökumppanit järjestävät vuosittain useita satoja tapahtumia alumneille, yritysten edustajille ja suurelle yleisölle.

Kone, Suomi

Kone, Suomi

Vuonna 2010 Koneen teknologiaorganisaatio halusi kannustaa kaikkia työntekijöitä osallistumaan uusien, innovative People Flow™ -ratkaisujen etsimiseen ottamalla käyttöön ideoiden jakamisen ja käsittelyn mahdollistavan verkkotyökalun. Kone Innovation Tool -työkalun avulla työntekijät voivat osallistua alamme johtavien innovaatioiden luomiseen. Kuka tahansa voi lähettää idean – ja monet ovat jo toteutuneet todellisiksi projekteiksi.

Työntekijät voivat lähettää ideoitaan Innovation Toolin kautta koska tahansa, ja ne näkyvät koko yhteisölle. Muut käyttäjät voivat osallistua äänestämällä ja kommentoimalla ideoita. Työkaluun kerättyjä ideoita arvioidaan säännöllisesti, ja niistä valitaan parhaat jatkokehitystä varten.

Työkalulla on tällä hetkellä yli 850 käyttäjää, ja määrä kasvaa tasaisesti. Sisäänrakennettu ideakehitysprosessi varmistaa, että hyvät ideat johtavat todellisiin toimenpiteisiin. Kone on saanut työkalun avulla jo kymmeniä ideoita, jotka ovat johtaneet todellisiin projekteihin, tuote- ja prosessiparannuksiin tai korjaaviin toimenpiteisiin.

Osallisuuden toteuttaminen

Digitaalisella aikakaudella on helpompaa ja kustannustehokkaampaa osallistaa digitaalisten työkalujen avulla. Digitaaliset osallistumistyökalumme mahdollistavat helpon yhteistyön ja päätöksenteon, vaikuttaen tapaamme tehdä päätöksiä – ja kaventaen kuilua yhteisön ja päättäjien välillä. Uusi, digitalisoitunut maailma yhdistää ihmisiä kaikenlaisissa yhteisöissä ja organisaatioissa.

PopuliHub on helppokäyttöinen osallistumisalusta, joka perustuu Decidim-teknologiaan. Se tarjoaa kaikki tekniset työkalut digitaalisten osallistumiskokemusten luomiseen. Se on vakaa, luotettava, hyvin ylläpidetty ja teknisesti joustava, sopien kaikkiin osallistumistarpeisiin.

Oletko valmis aloittamaan?